Skip to content

Condicions general d'ús

El present document regula les condicions generals d’ús de la pàgina web de la Fundació Internacional Josep Carreras: www.fcarreras.org.

1.- Compromís de l’usuari.

L’usuari de www.fcarreras.org es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets i interessos de tercers. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d’ús recollides en aquest document.

2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu de la pàgina web.

El contingut i la informació d’aquest lloc web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.

3.- Protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Fundació Privada Internacional Josep Carreras, G-58734070, amb seu al carrer Muntaner 383 de Barcelona (cp 08021).

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@fcarreras.es

Per a què es recopilen dades personals?

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de les persones per tal de mantenir el vincle amb la nostra institució, als efectes desitjats: ser donant econòmic i/o rebre informació periòdicament de la nostra activitat.

Quines dades personals es tracten?

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: personals i/o bancàries.

Com es tracten les dades personals?

Les bases legals pel tractament de dades personals són:

1. Administració de la seva afiliació i/o donació, i per complir amb les obligacions comptables, legals, impositives i administratives Això és necessari per executar l’acord d’afiliació. (RGPD Art.6.1 (c))

2. Proporcionar-li informació sobre l’activitat de FIJC, basat el consentiment proporcionat lliurement pel subjecte de les dades RGPD art.6.1 (a) i els interessos legítims de la FIJC RGPD art.6.1 (f)).

On s’emmagatzemen les dades personals?

Les dades s’emmagatzemen en una base de dades electrònica ubicada a Espanya. La base de dades està protegida per mesures que garanteixen la seguretat i una estricta política de control d’accés.

Les dades facilitades es guardaran fins que vostè ens indiqui que desitja finalitzar la seva relació amb nosaltres i en el cas que hi hagi realitzat una donació econòmica, les seves dades fiscals i comptables seran guardats durant un període de 10 anys per a complir l’art. 30 de el Codi de Comerç i la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre conservant el termini de prescripció indicat dels delictes tipificats com a greus contra Hisenda Pública i Seguretat Social, atenent a l’excepció prevista en l’article 17.3 (b) de l’Reglament General de protecció (679) / 2016) pel compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de dades imposada pel Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui a l’responsable de l’tractament, o pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable;

En cap cas s’enviaran a tercers o es faran transferències internacionals de les dades.

Qui té accés a les meves dades personals?

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per portar a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Quins són els meus drets com a interessat/da?

L’interessat té dret a la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

  • Confirmació de si les dades relacionades amb ell o ella estan sent tractats.
  • Informació sobre els propòsits de les operacions de tractament, les categories de dades en qüestió i els destinataris o categories de destinataris als que es divulguen les dades.
  • Comunicació de les dades que estan en tractament.

L’interessat té els drets següents:

  • Accés a la informació sobre les seves dades personals tractades.
  • Rectificació de dades personals inexactes o incompletes.
  • Retirar el consentiment de tal manera que les dades personals ja no estiguin disponibles pel seu tractament.
  • Sol·licitar que les seves dades personals siguin esborrades per complet de la base de dades de la Fundació Josep Carreras.
  • Qualsevol altre dret atorgat a l’interessat pel que fa a les seves dades personals, segons la seva legislació local respectiva.

Si com a interessat desitja exercir algun dels drets enumerats anteriorment, si us plau enviï un correu electrònic a dpd@fcarreras.es o bé mitjançant la següent adreça postal: C/Muntaner, 383, 2on. 08021, Barcelona.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4.- Propietat intel·lectual i industrial.

El contingut, així com el disseny i codi informàtic, d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual, titularitat de la Fundació Internacional Josep Carreras. L’usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del lloc web, únicament pel seu ús personal i no comercial. Queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat de l’contingut del lloc web, sense l’autorització prèvia de la Fundació Internacional Josep Carreras. Queda prohibida la utilització dels noms “REDMO” i “Fundació Josep Carreras”, així com els logotips corresponents, sense la prèvia autorització de la Fundació.

5.- Contingut i enllaços.

La Fundació Internacional Josep Carreras no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

La Fundació Internacional Josep Carreras no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari. La Fundació Internacional Josep Carreras no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.

L’existència en el present lloc web d’enllaços a llocs tercers, no pressuposa cap tipus de relació entre la Fundació Josep Carreras i el propietari d’aquests llocs web, excepte. La Fundació no permet cap forma de publicitat externa a la seva pàgina web. No rebem diners per espai d’anuncis publicitaris a la nostra pàgina web.

6.- Exempció de responsabilitat per les declaracions i conductes dels usuaris.

La Fundació Josep Carreras no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts i la informació subministrada pels usuaris del lloc web, i en concret, per les declaracions realitzades en els fòrums de discussió a disposició dels seus usuaris. La Fundació no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades de les afirmacions o de la conducta dels usuaris en el marc d’aquest lloc web.

La Fundació Internacional Josep Carreras no controla ni aprova els continguts i afirmacions aportats pels usuaris del lloc web, i queda exempta de qualsevol responsabilitat per infracció de la legalitat, moralitat, bons costums o ordre públic, o per lesió de drets de tercers, que es pogués derivar de tals continguts i afirmacions dels usuaris del lloc web.

En cas que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del lloc web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar a la Fundació Internacional Josep Carreras a través de info@fcarreras.es, trucant a al telèfon gratuït 900 32 33 34 o indicant ac / Muntaner, 383 2on, 08021 Barcelona, ​​l’existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat de el dret o interès legítim suposadament infringit, així com la identificació i localització concreta (dins el lloc web) del contingut suposadament infractor.

L’ús d’aquest web i de la informació continguda en el mateix, suposa el coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí recollides.

La Fundació Internacional Josep Carreras, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada a el temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer de la matèria. Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia